#ONDERWIJSINNOVATIE


Vernieuwing
onderwijscurriculum

Door Don Willems en Pepijn de Jong

Dit schooljaar zijn acht collega's onder de noemer curriculumcommissie gestart met de opdracht om beleid voor te bereiden voor de herziening van ons curriculum. In een curriculum wordt beschreven wat onze leerlingen moeten kennen en kunnen. De centrale vraag bij curriculumontwikkeling is: welke doelen en inhouden hebben prioriteit in het onderwijs en waarom? De opdracht van de curriculumcommissie luidt: geef een advies over een aantrekkelijk, toekomstbestendig, organiseerbaar en betaalbaar curriculum dat past bij het profiel van onze school.

Curriculum.nu

Vanuit de overheid wordt aan alle scholen gevraagd om het curriculum te herzien, onder andere omdat het huidige curriculum niet meer van deze tijd is. Het is dan ook van belang om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Er is behoefte aan meer samenhang tussen vak- en leergebieden. Zo moet er bijvoorbeeld meer ruimte zijn voor digitale geletterdheid en burgerschap. Meer informatie hierover is te vinden op www.curriculum.nu.

Voorwaarden

Het herzien van het curriculum vraagt om een doordachte aanpak, om tijd en om draagvlak. We weten inmiddels 'wat wel en niet werkt' bij de herziening van het curriculum. Zomaar 'vakken prakken tot een stamppot' werkt niet. Als school dienen we dan ook te bedenken welke doelen we nastreven, welke vakinhoud daarvoor nodig is en hoe we integratie tussen vakken vormgeven. Hierbij dienen we prioriteiten te stellen, want niet alles kan.

PEPIJN DE JONG

DON WILLEMS

Oriëntatiefase

Om tot een advies te komen heeft de commissie zich in de oriëntatiefase breed laten informeren, door o.a. wetenschappelijke inzichten, rapporten (van bijvoorbeeld Curriculum.nu) en wettelijke kaders te bestuderen. Vervolgens heeft de commissie knelpunten binnen de school en ons huidige schoolplan geanalyseerd. De demografische krimp noodzaakt ons namelijk opnieuw te kijken naar het brede onderwijsaanbod.


Tijdens de analyse kwamen een aantal overkoepelende thema's steeds terug. Deze overkoepelende thema's heeft de commissie denkrichtingen genoemd. Deze denkrichtingen helpen ons verschillende scenario’s te beschrijven en daarbij te zien welke inhoudelijke achtergrond een keuze rechtvaardigt. De denkrichtingen zijn:


Meer rust en ruimte voor leerling, rooster en docent

  1. Meer nadruk op de profilering van de school
  2. Meer aandacht voor maatwerk
  3. Flexibeler en meer vraaggestuurd onderwijs


De oriëntatiefase heeft geleid tot een voorstel van scenario's aan de schoolleiding. Deze scenario’s kunnen verder uitgewerkt worden, op basis hiervan kan de schoolleiding de opdracht aanscherpen en vastleggen in een vervolgopdracht.

Stip op de horizon

Op dit moment is het van belang om alles in kaart te brengen wat we doen op school, wat we moeten van de overheid en waar we trots op zijn en willen behouden. Het is een project waar we veelvuldig over nadenken en met verschillende collega's over spreken. Het houdt ons dagelijks bezig. We hopen in de loop van dit schooljaar, of het volgend schooljaar een advies te kunnen geven. Maar belangrijker voor ons is de gedegenheid en doordachtheid waarmee dit proces wordt doorlopen.

Vond je dit een interessant artikel?
Deel het via: